Motieven die aan de basis liggen van de oprichting van DIME Network zijn:

Collectieve denkkracht

Het huidig digitaal tijdperk is ongetwijfeld een uitdagende tijd om zaken te doen. Onze bedrijfswaarden zijn gebaseerd op de overtuiging dat wij in de 21e eeuw, meer dan ooit, moeten vertrouwen op elkaars intelligentie en vindingrijkheid. Collectieve denkkracht en innovatief ondernemerschap zullen ons in staat stellen zaken te doen op zowel een tijdbesparende als kostenverlagende manier en zullen ons ook staande houden in moeilijke tijden.

Informatie-uitwisseling

Informatie is de levenslijn van elke samenleving. Uitwisseling van informatie plaatst eenieder op hetzelfde niveau. Hiernaast stimuleert het ook verantwoordelijkheid en samenwerking. Zonder informatie voelen mensen zich geïsoleerd en neigen zij hun eigen versie van de realiteit te creëren. Dit leidt vaak tot roddelpraat en geruchten die belangrijke economische verandering en ontwikkeling ondermijnen. Als mensen echter goed geïnformeerd en betrokken zijn zullen zij een beter begrip hebben van zaken, uitdagingen en belemmeringen die hun dagelijks leven beïnvloeden.

Springplank voor sociale verandering

Economische crises kennen de tendens van het ontstaan van een nieuwe generatie leiders en ondernemers met de capaciteit om de economie weer op te bouwen en sociale ongelijkheid op een duurzame wijze te herstellen. Als een springplank voor grotere sociale veranderingen, moeten wij jongere generaties inspireren en betrekken zodat de kloof tussen ervaren ondernemers en leiders en innovatieve, maar onervaren entrepreneurs en leiders wordt verkleind. Dit, met het oog op de bepalende rol die nieuwe generaties in de komende tien jaar op elk vlak zullen vervullen. Niet alleen in Suriname, maar wereldwijd.

 

The following motives inspired the establishment of DIME Network:

Collective brainpower

This digital era is undeniably an exhilarating time for doing business. Our company values are based on the conviction that in the 21st century, more than ever, we need to rely on each other’s intelligence and resourcefulness. Collective brainpower and innovative entrepreneurship will enable us to conduct business in both a time-saving and cost-reduction manner and will help keep us afloat when faced with difficult times. 

 

Information sharing

Information is the life line in every society. Sharing information widely places everyone on the same level. Additionally, it encourages responsibility and collaboration. Without information, people feel isolated and tend to create their own version of reality. This often leads to gossiping and rumors that undermine vital social and economic change and development. Instead, if people are well-informed and involved, they get a deeper understanding of the issues, challenges and constraints that influence their daily lives. 

 

Springboard for social change

Economic meltdowns have the tendency to produce a new generation of leaders and entrepreneurs with the ability to rebuild the economy and restore social inequality in a sustainable manner. As a springboard for greater social change, we need to inspire and engage younger generations, closing the gap between skilled leaders and innovative, but inexperienced entrepreneurs. This, with in mind that the new generations of (business)leaders will shape the future. Not only in Suriname, but also in the rest of the world.